گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی 2 رشته پزشکی

گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی 2 رشته پزشکی

گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی 2 رشته پزشکی

فایل آماده گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی 2 رشته پزشکی در 62 صفحه بصورت pdf قابل استفاده دانشجویان ترم 2 و ترم 3 و دانشجویانی که درس بیوشیمی 2 را داشته وبدنبال تهیه گزارشی از ازمایش های بیوشیمیهستند این فایل شامل آزمایشات زیر میباشد 

آزمایش کیفی قندها

آزمایش کیفی آمینو اسیدها و پروئتین

آزمایش نوار ادرار

آزمایش اندازه گیری پروئتین به روش بیوره

آزمایش اندازه گیری اوریک اسید به روش فسفوتنگستیک

آزمایش اندازه گیری کراتنین به روش ژافه

آزمایش اندازه گیری اوره به روش دی استیل مونو کسیم

آزمایش اندازه گیری  کلسترول به روش فتومتری

فیلم فتومتری

آزمایش اندازه گیری فعالیت آنزیم Glucose-6-Phosphatase

Dehydrogenase (G6PD)

 

 


خرید آنلاین